Únia kynologických klubov v spolupráci s obcou Štrba usporiada prvú Oblastnú výstavu psov na Štrbskom Plese.

 

Vážení vystavovatelia,

výstava sa koná na území Tatranského národného parku v osade Štrbské Pleso v nadmorskej výške 1350 m n.m. v športovom areáli pod skokanskými mostíkmi. Na venčenie psov využite označený priestor. Venčenie psov bez vôdzky je prísne zakázané. Prosíme vás, aby ste si exkrementy po svojom psovi upratali. Sáčky sa nachádzajú v každom výstavnom kruhu. Parkovanie je zabezpečené na ploche hneď pri výstavných kruhoch, cena 2,60€ platí v uvedenom priestore na základe vstupného listu (návratky). Vstupný list si vytlačíte z menu online (ikona PDF), bude k dispozícii od stredy 7.6.2017. Bez vytlačeného vstupného listu vám nebude umožnený vstup na vyhradené parkovisko (parkovisko je rezervované len pre vystavovateľov)
. Riaďte sa pokynmi Obecnej polície. Vjazd na parkovisko je tesne pred závorami z ulice K vodopádom, GPS: 49.126850, 20.061751. V tesnej blízkosti sa nachádza dostatočný počet stánkov s občerstvením a reštauračné zariadenia. Web kamery: http://www.strba.sk/webkamery/.
Šťastnú cestu vám praje tím organizátorov.

 

 
 
PROGRAM
7.30 - 9.15   Príjem psov / veterinárna kontrola
9.30   Otvorenie výstavy
9.40 - 13.00   Posudzovanie v kruhoch
13.00   Záverečné súťaže
14.00   Ukončenie výstavy

Zmena programu vyhradená! Zmena rozhodcov vyhradená.

SÚŤAŽE:
Najkrajší pár psov, Najkrajšia chovateľská skupina, Najkrajší mladší dorast, Najkrajší dorast, Najkrajší mladý jedinec, Najkrajší veterán, Najkrajší dospelý jedinec,
Víťaz OV Happy Dog Štrbské Pleso 2017

TITULY:
Titul OBLASTNÝ VÍŤAZ môžu získať psy a suky, ktorí obdržali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.
V triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov sa zadáva titul Víťaz triedy.

PRIHLÁŠKA:
Prihlasovanie iba online cez www.dogshow.sk.
Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu.Storno prihlášky nie je možné!

TRIEDY:
mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
dorast 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
pracovná od 15 mesiacov
šampiónov od 15 mesiacov
veteránov od 8 rokov
VÝSTAVNÉ POPLATKY:
20€ - za 1.psa, 17€ - za ďaľšieho psa
16€ - triedy mladší dorast, dorast a veteránov
7€ - súťaže: pár psov, chovateľská skupina
 
KONTAKT

Tel.: 0948 868 712 - utorok, štvrtok 10.00-12.00, 13.00-16.00

e-mail: info@dogshow.sk
Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Prihlášky ako aj prílohy: (rodokmene, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.dogshow.sk.
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy.

VETERINÁRNE PODMIENKY:
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

PLATBY
Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Platby na poštovú adresu nie sú akceptované! Výstavný poplatok je nutné uhradiť v deň prihlásenia, najneskôr však do 24 hodín po prihlásení.
Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy plus 10 dní, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané.

 
     
   

   

 

Uzávierka prihlášok po naplnení počtu psov alebo 30.05.2017